Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Home Network

 - Brand: Hyundai.
 - Audio & Video Call.
 - Visitors checked on absence.
 - Security.
 - Control.

 - Brand: Hyundai.
 - Monitor to Door Camera/Lobby Phone.
 - Monitor to Guard Office Interphone.

 - Brand: Hyundai.
 - Display/Telephone.
 - Security Function.
 - Convenience.
 - Information.

 - Brand: Hyundai.
 - Display/Telephone.
 - Security Function.
 - Convenience.
 - Information.

 - Brand: Hyundai.
 - Display/Telephone.
 - Security Function.
 - Convenience.
 - Information.

 - Brand: Hyundai.
 - Display/Telephone.
 - Security Function.
 - Convenience.
 - Information.

Back to the top