Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nuuo

 - Brand: Nuuo.
 - Camera Management Software.

 - Brand: Nuuo.
 - Upgraded features intelligent image analysis.

CMS

 - Brand: Nuuo.
 - Device management software focus.

 - Brand: Nuuo.
 - DVR Card.

 - Brand: Nuuo.
 - NS-8060 NVRSOLO 6 CHANNEL 8 BAY STANDALONE NVR NETWORK VIDEO RECORDER HDMI/VGA.

 - Brand: Nuuo.
 - NE-4160 NVR mini2 and Server (16-Channel, 4 Drive Bays, 1 TB).

Back to the top