Cơ Cấu Tổ Chức

Trang chủ > Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Kinh Doanh Công Ty TSA

Cơ cấu tổ chức quản trị là một chỉnh thể các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các chức năng quản trị mục tiêu của tổ chức.

Hiện nay, Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đây là hệ thống tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. Lý do TSA lựa chọn mô hình trực tuyến chức năng này là: Đảm bảo tính linh hoạt, tính tin cậy và tính kinh tế.

undefined     

 

 

 

 

Liên hệ

P 401-403 Khu Văn Phòng TTCPQG
87 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội

024 3519 1015